Menu Online reserveren

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen en huurobjecten

Deze Algemene-Voorwaarden zijn tot stand gekomen in maart 2018. Zij treden inwerking per 1 april 2018.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische plaatsen.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Standplaats : elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf.
b) Eigenaar : Degene die de standplaats ter beschikking stelt;
c) Recreant : degene die met de eigenaar de overeenkomst inzake de standplaats aangaat.
d) Vakantieverblijf : tent, vakantiehuisje, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta-) caravan e.d.
e) Seizoen : periode van tenminste drie maanden en ten hoogste acht maanden;

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. De eigenaar stelt voor recreatieve doeleinden aan de recreant ter beschikking de overeengekomen standplaats/vakantieverblijf, met het recht  daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor het aangegeven aantal personen te plaatsen.
2. De recreant mag alleen een vakantieverblijf plaatsen van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk als werd overeengekomen.
3. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op basis van de door de eigenaar aan de recreant verstrekte schriftelijke gegevens.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

1. De recreant zorgt ervoor, dat de elektriciteit-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen.
2. De eigenaar heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteit-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren waarop de recreant zelf het toezicht heeft.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de staanplaats een LPG- installatie te hebben anders dan door de Rijksdienst voor het wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg

Het is aan de recreant niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateau's of andere voorzieningen aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.

Artikel 5: Prijsverhoging

1. De eigenaar heeft het recht éénmaal per jaar een wijziging aan te brengen in het overeengekomen tarief.
Het gewijzigde tarief wordt voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de recreant        gebracht.


2.Indien na de vaststelling van de prijs, als gevolg van besluiten van de ( semi-) overheid en/of nutsbedrijven extra kosten ontstaan die niet van tevoren aan de eigenaar bekend konden zijn, kunnen deze aan de recreant worden door berekend.

Artikel 6: Annulering en tussentijdse beëindiging

1.Indien de recreant de overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode ( excl. de kosten voor toeristenbelasting en kosten voor het huisdier) verschuldigd tenzij direct door de recreant een voor de eigenaar acceptabele vervangende recreant wordt gevonden, die het gebruik wil overnemen onder de dan geldende voorwaarden.

In dat geval dient verrekening plaats te vinden, waarbij de eigenaar 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van euro 15,- en een maximum van 60,- euro aan administratiekosten in rekening mag brengen.

Indien de eigenaar reeds eerder een recreant heeft gevonden die het gebruik wil overnemen, dan geniet deze voorrang. In dat geval dient verrekening plaats te vinden, waarbij de eigenaar 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van 50,- euro en een maximum van 150,- euro aan administratiekosten in rekening mag brengen.

2.Betreft de overeenkomst een standplaats voor een kortere periode dan één seizoen, dan verbeurt de recreant bij annulering een gefixeerde schadeloosstelling.

Deze bedraagt: - bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;                                - bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen                                        prijs;                                                                                                                                                                                                - bij annulering tot een maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;                                  - bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de                                                                        overeengekomen prijs;                                                                                                                                                              - bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

Artikel 7: Gedragregels

1.Recreant, zijn gezinsleden, logé of bezoekers zijn gehouden de door de eigenaar gestelde gedragsregels na te leven.

2. Het is niet toegestaan om schade toe te brengen aan de beplanting. Hieronder wordt ook verstaan het weggooien van afwas/afvalwater bij de beplanting.

3. Honden zijn welkom, mits gesocialiseerd en constant aangelijnd. Uitzondering zijn honden die qua lichaamsbouw lijken op de rassen Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier (“pit bulls”), Mastiff, Rotweiler en Tosa. Deze honden krijgen geen toegang.

4. Het is alleen toegestaan om met uw vervoersmiddel op de aankomst- en vertrekdag de camping op / af te rijden. Dit geldt niet voor het campergedeelte.

5. De auto dient na aankomst op het parkeerterrein geparkeerd te worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid eigenaar

1.De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, ongevallen of schade (inclusief stormschade door bomen/takken) op zijn terrein. 

Artikel 9: Tussentijdse opzegging en ontruiming bij wanprestatie

1.Indien de recreant, zijn gezinsleden, logé of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de standaardvoorwaarden, de gedragsregels of de overheids- voorschriften ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de eigenaar niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de eigenaar het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. 
Daarna dient de recreant zijn standplaats of vakantieverblijf te ontruimen en het campingterrein ten spoedigste te verlaten.

2.Indien de eigenaar tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant per email of door middels van een persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant worden
gewezen op het desbetreffende geschil en de termijn waarbinnen de recreant de camping zal moeten verlaten inclusief het vakantieverblijf (tent, vouwwagen, caravan, camper etc.).  

Doet de recreant dit niet, dan heeft de eigenaar het recht de standplaats of het vakantieverblijf te ontruimen. Hiervoor zal door de eigenaar kosten in rekening gebracht worden van tenminste € 500,-.

3. De eigenaar zal de recreant de redelijke termijn communiceren waarbinnen de ontruiming zal                        geschieden. 
    De eigenaar kan de recreant en zijn gezin/reisgenoten verbieden gedurende die termijn gebruik te                maken van het vakantieverblijf indien de situatie daarom vraagt. De recreant blijft in beginsel gehouden      de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst.

Overeenkomsten inzake een seizoenstandplaats lopen automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 11: Ontruiming

Als de overeenkomst is beëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming met een minimum van € 500,-.

Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de eigenaar gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van twee maanden op kosten van de recreant de standplaats te ontruimen.
De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de eigenaar.
Eventuele stallingkosten zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 12: Gebruik door derden

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het noch de eigenaar noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de standplaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de op de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruikgeving plaats vindt, worden tevoren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 13: Incassokosten

Ten laste van de recreant komen door de eigenaar in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling.
Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 14: Geschillen

Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen twee maanden nadat de klacht is ontstaan, schriftelijk te worden voorgelegd aan de eigenaar.