Menu Online reserveren

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen en huurobjecten

Deze Algemene-Voorwaarden landrecreatie zijn tot stand gekomen in april 2002. Zij treden inwerking per 1 januari 2003.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische plaatsen.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Standplaats : elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf.
b) Ondernemer : het bedrijf die de standplaats ter beschikking stelt;
c) Recreant : degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de standplaats aangaat.
d) Vakantieverblijf : tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta-) caravan e.d.
e) Seizoen : periode van tenminste drie maanden en ten hoogste acht maanden;
f) Geschillencom. : indien tussen partijen een geschil ontstaat waarover geen overeenstemming kan worden bereikt, zal een
   bindende uitspraak worden gevraagd aan twee deskundigen, door ieder der partijen één te benoemen.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1.De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden aan de recreant ter beschikking de overeengekomen standplaats. met het recht
   daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor het aangegeven aantal personen te plaatsen.
2.De recreant mag alleen een vakantieverblijf plaatsen van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde
   uiterlijk als werd overeengekomen.
3.De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte schriftelijke
   gegevens.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

1.De recreant zorgt ervoor, dat de elektriciteit-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de
   voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen.
2.De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant
   de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteit-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
   waarop de recreant zelf het toezicht heeft.
3.Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de staanplaats een LPG- installatie te hebben anders dan door de
   Rijksdienst voor het wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg

   Het is aan de recreant niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen,
   bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateau's of
   andere voorzieningen aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijsverhoging

1.De ondernemer heeft het recht éénmaal per jaar een wijziging aan te brengen in het overeengekomen tarief.
   Het gewijzigde tarief wordt voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de recreant gebracht.
2.Indien na de vaststelling van de prijs, als gevolg van besluiten van de ( semi-) overheid en/of nutsbedrijven extra kosten
   ontstaan die niet van tevoren aan de ondernemer bekend konden zijn, kunnen deze aan de recreant worden door berekend.

Artikel 6: Annulering en tussentijdse beëindiging

1.Indien de recreant de overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen
   tariefperiode ( excl. de kosten voor toeristenbelasting en kosten voor het huisdier) verschuldigd tenzij direct door de recreant een voor de ondernemer
   acceptabele vervangende recreant wordt gevonden, die het gebruik wil overnemen onder de dan geldende voorwaarden.
   In dat geval dient verrekening plaats te vinden, waarbij de ondernemer 5% van de overeengekomen prijs met een minimum
   van euro 15,- en een maximum van 60,- euro aan administratiekosten in rekening mag brengen.
   Indien de ondernemer reeds eerder een recreant heeft gevonden die het gebruik wil overnemen,
   dan geniet deze voorrang. In dat geval dient verrekening plaats te vinden, waarbij de ondernemer 10% van de overeengekomen
   prijs met een minimum van 50,- euro en een maximum van 150,- euro aan administratiekosten in rekening mag brengen.

2.Betreft de overeenkomst een standplaats voor een kortere periode dan één seizoen, dan verbeurt de recreant bij annulering
   een gefixeerde schadeloosstelling.
   Deze bedraagt: - bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs; - bij annulering tot
   twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs; - bij annulering tot een maand voor de ingangsdatum
   75% van de overeengekomen prijs; - bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen
   prijs; - bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

Artikel 7: Gedragregels

1.Recreant, zijn gezinsleden, logé of bezoekers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels na te leven.

Artikel 8: Aansprakelijkheid ondernemer

1.De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein behoudens schuld van
   hemzelf en met inachtneming van art. 3. 2. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten
   dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een max. van 1.000.000,- euro gedekt kan worden.

Artikel 9: Tussentijdse opzegging en ontruiming bij wanprestatie

1.Indien de recreant, zijn gezinsleden, logé of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de standaardvoorwaarden, de
   gedragsregels of de overheids- voorschriften ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft
   of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden
   gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet,
   heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen na inachtneming van het gestelde in
   lid 2 en lid 3.
   Daarna dient de recreant zijn standplaats of vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.

2.Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst,
   moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant worden
   gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de geschillencom. En op de termijn die daarbij in acht genomen
   moet worden.
   Indien de recreant de opzegging betwist, dient hij de ondernemer hiervan binnen enkele dagen in kennis te stellen en kan hij
   uiterlijk binnen 7 werkdagen het geschil voorleggen aan de geschillencom..
   Doet de recreant dit niet, dan wordt hij geacht zich bij de opzegging te hebben neergelegd en heeft de ondernemer het recht de
   standplaats of het vakantieverblijf te ontruimen, overeenkomstig art. 13.

3.Heeft de recreant zich bij de ontruiming neergelegd,
   dan krijgt hij gedurende een redelijke termijn- met een max. van drie mnd- de gelegenheid tot ontruiming. De ondernemer kan de
   recreant en zijn gezin verbieden gedurende die termijn gebruik te maken van het vakantieverblijf wanneer de situatie op het
   terrein anders onhoudbaar zou worden. De recreant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

4.Als de recreant de opzegging van de overeenkomst betwist en derhalve het geschil heeft voorgelegd aan de geschillencom., mag
   de ondernemer pas tot ontruiming overgaan indien de geschillencom. dit bepaalt. De recreant blijft in beginsel gehouden de
   overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst.

   Overeenkomsten inzake een seizoenstandplaats lopen automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 11: Ontruiming

   Als de overeenkomst is beëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij
   anders is overeengekomen. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
   Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming
   van een termijn van twee maanden op kosten van de recreant de standplaats te ontruimen.
   De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf
   tenzij de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de ondernemer.
   Eventuele stallingkosten zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 12: Gebruik door derden

   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de
   standplaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de op de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
   De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruikgeving plaats vindt, worden tevoren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 13: Incassokosten

   Ten laste van de recreant komen door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een
   ingebrekestelling.
   Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage
   over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 14: Geschillen

   Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen twee maanden nadat de klacht is ontstaan, schriftelijk te
   worden voorgelegd aan de ondernemer. Behoudens de regelingen in artikel 9 lid 2 en artikel 11 lid 6.